Return to Article Details Review of Sergey A. Nefedov, Faktornyy analiz istoricheskoho processa. Istoriya Vostoka. [Factor analysis of historical process. The History of the East]. Download Download PDF