(1)
Khutkyy, D. Review of Sergey A. Nefedov, Faktornyy Analiz Istoricheskoho Processa. Istoriya Vostoka. [Factor Analysis of Historical Process. The History of the East]. JWSR 2015, 21, 586-591.